QUY ĐỊNH Tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và cấp Thành phố và cấp Đại học Quốc gia Hà Nội

Chủ nhật - 01/11/2020 17:08
[SINH VIÊN 5 TỐT] - 5 TIÊU CHÍ CỦA SINH VIÊN 5 TỐT LÀ...?
QUY ĐỊNH Tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và cấp Thành phố và cấp Đại học Quốc gia Hà Nội

I. Tiêu chuẩn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và cấp Thành phố

1. Tiêu chuẩn chung 

Cấp Trung ương

Cấp Thành phố

- Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố;

- Được Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố đề nghị xét ở cấp Trung ương.

- Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường;

- Được Ban Thư ký Hội Sinh viên hoặc Ban Thường vụ Đoàn trường (đối với trường chưa có tổ chức Hội SV) đề nghị xét ở cấp Thành phố.

 

2. Tiêu chuẩn cụ thể

 

TIÊU CHUẨN CẤP TRUNG ƯƠNG

TIÊU CHUẨN CẤP THÀNH PHỐ

TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC TỐT

Tiêu chí bắt buộc:

- Điểm rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên (trên thang điểm 100 theo quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Đối với những trường đặc thù, không đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thì điểm rèn luyện phải đạt mức cao nhất theo quy định của trường.

- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương và cộng đồng

Tiêu chí bắt buộc:

- Điểm rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên (trên thang điểm 100 theo quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Đối với những trường đặc thù, không đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thì điểm rèn luyện phải đạt mức cao nhất theo quy định của trường.

- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương và cộng đồng

+ Tham gia vòng online Hội thi Tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” (đối với năm học Trung ương tổ chức Hội thi).

- Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau: 

+ Là thành viên chính thức đội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên. 

+ Là thanh niên tiêu biểu, thanh niên tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, có hành động dũng cảm cứu người được ghi nhận, biểu dương từ cấp trường trở lên.

- Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau: 

+ Là thành viên chính thức đội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên. 

(Đối với năm học tổ chức Hội thi Tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường”, sinh viên tham gia vòng online của Hội thi được tính vào tiêu chí này).

+ Là thanh niên tiêu biểu, thanh niên tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, có hành động dũng cảm cứu người được ghi nhận, biểu dương từ cấp trường trở lên.

TIÊU CHUẨN HỌC TẬP TỐT

Tiêu chí bắt buộc

- Đối với sinh viên các trường Đại học, Học viện: điểm trung bình chung học tập cả năm học đạt từ 3,4/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ) hoặc đạt từ 8,5/10 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế). Đối với sinh viên các trường Cao đẳng: điểm trung bình chung học tập cả năm học đạt từ 3,2/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ) hoặc đạt từ 8,0/10 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế).

Tiêu chí bắt buộc

- Đối với sinh viên các trường Đại học, Học viện: điểm trung bình chung học tập cả năm học đạt từ 3,2/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ) hoặc đạt từ 8,0/10 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế). Đối với sinh viên các trường Cao đẳng: điểm trung bình chung học tập cả năm học đạt từ 3,0/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ) hoặc đạt từ 7,5/10 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế).

Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau: 

+ Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải cấp trường trở lên (đối với các Học viện, trường Đại học) và đạt giải cấp khoa trở lên (đối với các trường Cao đẳng).

+ Có bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành.

+ Có bài tham luận tham gia các hội thảo khoa học chuyên ngành từ cấp trường trở lên.

+ Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản hoặc được các giải thưởng từ cấp tỉnh trở lên.

+ Là thành viên các đội tuyển tham gia các kỳ thi học thuật cấp quốc gia, quốc tế.

+ Đạt giải thưởng trong các cuộc thi ý tưởng sáng tạo từ cấp tỉnh trở lên.

Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau: 

+ Là thành viên tham gia tích cực các hoạt động của CLB học thuật.

+ Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải cấp khoa trở lên.

+ Có bài tham luận tại hội thảo khoa học hoặc tạp chí chuyên ngành của trường.

+ Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản hoặc đạt giải thưởng trong các cuộc thi ý tưởng sáng tạo từ cấp trường trở lên.

+ Là thành viên các đội tuyển tham gia các kỳ thi học thuật cấp khu vực, cấp quốc gia, quốc tế.

+ Đạt giải thưởng trong các cuộc thi ý tưởng sáng tạo từ cấp tỉnh trở lên.

TIÊU CHUẨN THỂ LỰC TỐT

Đạt 01 trong 02 tiêu chuẩn sau:

- Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” từ cấp trường trở lên (tiêu chuẩn cụ thể theo Hướng dẫn liên tịch số 87/2006/HDLT-ĐTN-TDTT về tiêu chuẩn thi đua và rèn luyện thể dục thể thao của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Thể dục - Thể thao ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2006).

- Tham gia và đạt giải tại các hoạt động thể thao phong trào từ cấp trường trở lên.

Đạt 01 trong các tiêu chuẩn sau:

- Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” từ cấp trường trở lên (tiêu chuẩn cụ thể theo Hướng dẫn liên tịch số 87/2006/HDLT-ĐTN-TDTT về tiêu chuẩn thi đua và rèn luyện thể dục thể thao của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Thể dục - Thể thao ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2006).

- Tham gia và đạt giải tại các hoạt động thể thao phong trào tại địa phương hoặc từ cấp trường trở lên tổ chức

- Là thành viên tích cực của 1 Câu lạc bộ thể thao của trường.

TIÊU CHUẨN TÌNH NGUYỆN TỐT

Tiêu chí bắt buộc

- Tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện/năm (được tính theo số ngày thực tế tham gia các hoạt động tình nguyện cộng dồn. Ví dụ: sinh viên A tham gia 3 ngày tình nguyện tại mái ấm nhà mở, 1 lần hiến máu tình nguyện, 1 ngày tình nguyện Chủ nhật xanh, ở những thời điểm khác nhau trong năm sẽ được tính đủ tiêu chuẩn).

- Được khen thưởng từ cấp trường trở lên về hoạt động tình nguyện.

TIÊU CHUẨN HỘI NHẬP TỐT

Tiêu chí bắt buộc

- Hoàn thành ít nhất 01 khóa trang bị kỹ năng thực hành xã hội hoặc được Hội Sinh viên, Đoàn Thanh niên từ cấp trường trở lên khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học trong năm học. 

-  Tham gia tích cực ít nhất 01 hoạt động về hội nhập do cấp trường trở lên tổ chức.

Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:

+ Đạt chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B hoặc tương đương trở lên (đối với sinh viên năm thứ 1,2), bằng B1 hoặc tương đương trở lên (đối với sinh viên năm thứ 3,4,5,6). Đối tượng sinh viên chuyên ngành Ngoại ngữ: chứng chỉ Ngoại ngữ được áp dụng với môn Ngoại ngữ 2. (Việc áp dụng quy đổi giá trị tương đương chứng chỉ IELTS, TOEFL, TOEIC và một số chứng chỉ khác thì áp dụng theo thông tư số 05/2012/TT/BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

+ Tham gia ít nhất 01 hoạt động giao lưu quốc tế: Hội nghị, Hội thảo quốc tế, các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước

+ Đạt giải Ba trở lên tại các cuộc thi về kiến thức hội nhập hoặc có sử dụng ngoại ngữ từ cấp trường trở lên.

Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:

+ Đạt chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B hoặc tương đương trở lên (đối với sinh viên năm thứ 1,2), bằng B1 hoặc tương đương trở lên (đối với sinh viên năm thứ 3,4,5,6). Đối tượng sinh viên chuyên ngành Ngoại ngữ: chứng chỉ Ngoại ngữ được áp dụng với môn Ngoại ngữ 2. (Việc áp dụng quy đổi giá trị tương đương chứng chỉ IELTS, TOEFL, TOEIC và một số chứng chỉ khác thì áp dụng theo thông tư số 05/2012/TT/BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

+ Tham gia ít nhất 01 hoạt động giao lưu quốc tế: Hội nghị, Hội thảo quốc tế, các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với thanh

+ Tham gia các cuộc thi về kiến thức Hội nhập hoặc có sử dụng Ngoại ngữ từ cấp khoa trở lên tổ chức

 

II. Danh hiệu tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và cấp Thành phố

  1. Đối tượng:

- Danh hiệu áp dụng đối với liên chi hội, chi hội; liên chi đoàn, chi đoàn (đối với các trường chưa có tổ chức Hội Sinh viên).

2. Tiêu chuẩn

 

Cấp Trung ương

Cấp Thành phố

- 100% sinh viên tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”.

- Không có sinh viên vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương cư trú và cộng đồng.

- Phải đạt danh hiệu tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố. 

- Ít nhất 30% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.

- Phải đạt danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp trường. 

- Ít nhất 20% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.

 

III. Thời gian công nhận thành tích xét danh hiệu

Tất cả các thành tích xét trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và cấp Thành phố được tính từ ngày 01/8 năm trước tới 01/8 năm xét trao danh hiệu, có đầy đủ minh chứng kèm theo.
  • QUY ĐỊNH XÉT SINH VIÊN 5 TỐT ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI (Quyết định đính kèm tại link dưới đây)

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay293
  • Tháng hiện tại8,301
  • Tổng lượt truy cập531,177
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây